Strona 2 z 3

Re: środki unijne

Post: 13 mar 2015, 16:54
autor: Dragon
Co gorsza, statystyki wskazują, że znacznie ponad 1/3 przedsiębiorców nie zna instytucji, które mogłyby udzielić im pomocy w prowadzeniu biznesu. Oznacza to, że w razie niepowodzeń nie będą wiedzieli gdzie szukać wsparcia, prawdopodobnie nie są oni też zainteresowani optymalizacją i ulepszeniem swojej działalności, gdyż aktywnie nie poszukują zewnętrznych bodźców sprzyjających rozwojowi i budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Re: środki unijne

Post: 13 mar 2015, 17:01
autor: PETER
Jednak podmioty świadczące usługi doradcze nie mogą oferować swoim klientom tak kompleksowego wsparcia jak by tego chciały, co wynika z ich rozproszenia i nieznacznego dostępu do zaplecza naukowego umożliwiającego dokonywanie specjalistycznych ekspertyz i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Skonsolidowanie instytucji działających w obszarze doradztwa biznesowego byłoby korzystne z powodu możliwości zintegrowania ich potencjału i doświadczenia w dziedzinie wspierania przedsiębiorstw.

Re: środki unijne

Post: 13 mar 2015, 17:28
autor: yogi
Przedsiębiorstwa czasem nie potrafią wykorzystać szans jakie stwarza im otoczenie, właśnie ze względu na brak dostępu do należytej informacji i niedostateczny poziom współpracy z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami, ośrodkami naukowo-badawczymi.

Re: środki unijne

Post: 13 mar 2015, 17:32
autor: Rot
A należy podkreślić, że region w którym funkcjonują śląskie firmy jest według portalu Invest in Silesia jednym najatrakcyjniejszych w kraju. Również pod względem infrastruktury, co ma niebagatelne znaczenia dla zagranicznych i krajowych inwestorów. W województwie zlokalizowane jest międzynarodowe lotnisko, trasy szybkiego ruchu łączące je z innymi regionami, skomplikowana sieć połączeń kolejowych. To wszystko powoduje, że nie tylko pod względem zaplecza organizacyjnego województwo śląskie dostarcza funkcjonującym na jego terenie podmiotom bardzo dobrych fundamentów do rozwijania działalności. Niestety nie zawsze firmy potrafią to wykorzystać.

Re: środki unijne

Post: 13 mar 2015, 18:40
autor: Jola
Statystyki wskazują, że zacznie ponad 1/3 przedsiębiorców nie zna instytucji, które mogłyby udzielić im pomocy w prowadzeniu biznesu. Oznacza to, że w razie niepowodzeń nie będą wiedzieli gdzie szukać wsparcia, prawdopodobnie nie są oni też zainteresowani optymalizacją i ulepszeniem swojej działalności, gdyż aktywnie nie poszukują zewnętrznych bodźców sprzyjających rozwojowi i budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Re: środki unijne

Post: 15 mar 2015, 9:00
autor: Nab
Dobrze, ze tyle aż procent firm korzysta z porad firm konsultingowych, bo wtedy ma się prawie gwarancję, że uda się pozyskać środki na działalność

Re: środki unijne

Post: 17 mar 2015, 10:36
autor: Bartłomiej
Młodzi potrzebują przewodników, którzy pomogą im odnaleźć się w biznesie.

Re: środki unijne

Post: 20 mar 2015, 17:05
autor: Wasiu
Ważne jest wytworzenie powiązań kooperacyjnych między ośrodkami badawczo- rozwojowymi, uczelniami wyższymi, małymi i średnimi przedsiębiorst wami, jednostkami otoczenia biznesu, stowarzyszeniam i działającymi w sektorze doradztwa i konsultingu.

Re: środki unijne

Post: 27 mar 2015, 14:04
autor: Tadek
Fajne są te klastry

Re: środki unijne

Post: 28 mar 2015, 14:35
autor: Franciszek
Cele Proinnowacyjnego Klastra Biznesu:
1. Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw będących członkami klastra w regionie województwa śląskiego.
2. Realizacja wspólnych projektów w zakresie nowych produktów i usług oraz działań badawczych, informacyjnych z zakresu konsultingu biznesowego dla MSP.
3. Aktywizowanie i integrowanie środowisk biznesowych.
4. Dążenie do pełnej realizacji praw i przestrzegania etyki biznesowej.
5. Wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu.
6. Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
7. Propagowanie dobrych praktyk w biznesie.
8. Propagowanie, wspieranie i rozwój badań w dziedzinie nauk zajmujących się ekonomią, zarządzaniem, informatyzacja przedsiębiorstw – w szerokim zakresie - we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami wyższymi.
9. Nawiązywanie współpracy z firmami, doradcami, klastrami i innymi ośrodkami sektora konsultingu w regionie, kraju i poza granicami.
10. Współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
11. Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności Klastra poprzez transfer technologii.
12. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w całym sektorze konsultingowym.
13. Promocja innowacyjnych rozwiązań technologicznych, głównie informatycznych wspierających procesy doradcze.
14. Wspomaganie transferu wiedzy, technologii i innowacji.
15. Rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz poprawa efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na B+R.
16. Zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora prywatnego.
17. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania i kształtowania postaw przedsiębiorczych.